Regulamin sprzedaży premiowanej

Regulamin sprzedaży premiowanej

Regulamin sprzedaży premiowanej ,,Program Bonusowy” sklepu internetowego MALAHIT.PL

1. Postanowienia ogólne

1.Program lojalnościowy w postaci Sprzedaży Premiowej produktów oferowanych przez  Sklep Internetowy MALAHIT.PL organizowany dla osób fizycznych prowadzony będzie pod nazwą  „Program Bonusowy”.

Warunki sprzedaży nieokreślone w  niniejszym Regulaminie określa Regulamin Sklepu Internetowego MALAHIT  zamieszczony na stronie https://malahit.pl

Organizatorem Programu lojalnościowego pn.  ,,Program Bonusowy” jest firma  “FIRANY Dorota Hałubek” przy ul. Sienkiewicza 18, w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7251258296 REGON 471704160 –  zwana dalej Organizatorem zamiennie FIRANY Dorota Hałubek.

Osoba przystępująca do  ,,Programu Bonusowego” oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Sklepu Internetowego MALAHIT.PL oraz Polityką Prywatności Sklepu Internetowego MALAHIT.PL oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte.

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego MALAHIT.PL w związku z realizacją Programu Bonusowego jest FIRANY Dorota Hałubek, ul. Sienkiewicza 18, 97-300 Piotrków Trybunalski, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 752125896 REGON 471704160 – , adres mailowy: KONTAKT@MALAHIT.PL – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Sprzedaż Premiowa Program Bonusowy nie stanowi gry ani zakładu wzajemnego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz U z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z póź. zm.).

Regulamin Sprzedaży Premiowej dostępny jest w siedzibie Organizatora  oraz jest zamieszczony na stronie https://malahit.pl

2. Definicje Regulaminowe

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – Regulamin sprzedaży premiowej ,,Program Bonusowy”  sklepu internetowego MALAHIT.PL;

Sprzedaż Premiowa – program lojalnościowy w postaci sprzedaży premiowej produktów oferowanych przez  Sklep Internetowy MALAHIT.PL.

3. Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej:

  1. Konsument Programu Bonusowego  bierze w nim udział dobrowolnie i osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na innego Konsumenta.
  2. Uczestnictwo w Sprzedaży Premiowe Programu Bonusowego nie nakłada na Konsumentów żadnych dodatkowych zobowiązań, w szczególności nie zobowiązuje go do dokonania zakupu lub wymiany Punktów na rabat złotówkowy.

4. Zasady Funkcjonowania Programu Bonusowego

W ramach Sprzedaży Premiowej Programu Bonusowego , każdy Konsument dokonujący zakupu produktu ze Sklepu Internetowego  MALAHIT.PL, będzie mógł skorzystać ze Sprzedaży Premiowanej ,,Program Bonusowy”.

W ramach Programu Bonusowego Konsument przy zakupie produktów ze Sklepu Internetowego MALAHIT.PL za każdą wydaną 1 złotówkę, z wyłączeniem kosztów przesyłki otrzymuje 1 punkt, przy czym 1 punkt jest przyznawany za pełną wydaną złotówkę, bez zaokrągleń w górę. (np. 2,09 złotego Konsument otrzymuje dwa punkty, 2,99 złotego Konsument również otrzymuje dwa punkty).

Punkty uzbierane za zakupy według zasad określonych § 4.pkt. 2 Konsument może wymienić na rabat złotówkowy przy następnym zamówieniu produktów ze Sklepu Internetowego  MALAHIT.PL w postaci pomniejszenia rzeczywistej wartości  ceny zamówionych produktów, według zasady przeliczania 20 punktów  to 1 zł rabatu, z zastrzeżeniem, że złotówki rabatowe nie mogą stanowić więcej niż 90 % wartości całego zamówienia  wliczając koszty przesyłki, pozostałą część brakującej kwoty Konsument musi opłacić przelewem lub za pobraniem na konto wskazane przez Organizatora.

Punkty są przypisywane automatycznie Konsumentowi na indywidualnym koncie w systemie informatycznym Sklepu Internetowego  MALAHIT.PL, po każdym złożonym i opłaconym zamówieniu dokonanym zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego  MALAHIT.PL w momencie uzyskania statusu realizacji zamówienia ZREALIZOWANE z zastrzeżeniem sytuacji określonych w §  4 pkt 9.

Programem Bonusowym są objęte wszystkie produkty dostępne w  Sklepie Internetowym MALAHIT.PL, koszty przesyłki nie wlicza się do rabatów złotówkowych .

Konsumentowi za przyznane punkty nie przysługuje prawo do otrzymania innego ekwiwalentu jak rabatu złotówkowego umożliwiającego pomniejszenia wartości kolejnego zamówienia według zasad określonych w §  4 pkt 3.

Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Konsumenta

Rabat maksymalny przy kolejnym zamówieniu  wynosi 90% wartości zamówienia po odliczeniu kosztów przesyłki.

Konsument może otrzymać jednorazowo dodatkowe punkty:

  1. jeżeli zarejestruje się w sklepie Internetowym  MALAHIT.PL – 200 Punktów;
  2. za każdego nowo zarejestrowanego w sklepie internetowym MALAHIT.PL nowego Klienta, który zarejestruje się i zrealizuje zamówienie z linku polecającego, po pierwszym zrealizowanym zamówieniu przez nowego Klienta polecający otrzymuje 100 punktów. Ponadto nowy niezarejestrowany Klient z linku polecającego Konsumenta otrzymuje punkty zgodnie z zasadą określoną w pkt 9 lit a.

W przypadku zwrotu towaru z powodu odstąpienia od umowy, reklamacji czy wymiany sklep koryguje ilość przyznanych punktów na koncie Konsumenta do wartość faktyczne zawartej transakcji, według zasad określonych § 4.  pkt. 2.

Każdy otrzymany punkt określony w Regulaminie traci ważność po 180 dniach od dnia przyznania określonego według zasad określonych w §  4 pkt. 4.

5 Uczestnicy Programu Bonusowego

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Programu Bonusowego  jest rejestracja w Sklepie Internetowym MALAHIT.PL zgodnie z Regulamin Sklepu Internetowego MALAHIT.PL

Rejestracja do sklepu internetowego MALAHIT.PL następuje  poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego MALAHIT.PL

Zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji ,,Programu Bonusowego”

W przypadkach stwierdzenia, że Konsument podejmował działania niezgodne z Regulaminem, dany Konsument Programu Bonusowego zostanie wykluczony przez Organizatora z udziału w Programu Bonusowego .

6 Czas Trwania Sprzedaży Premiowej

Sprzedaż Premiowa „Program Bonusowy” rozpoczyna się od dnia 13 sierpnia  2018 r. i trwa do dnia odwołania przez Organizatora.

Organizator może zakończyć Sprzedaż Premiową ,,Program Bonusowy” podając informację o jej zakończeniu na stronie http://malahit.pl z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Sprzedaż Premiowa „Program Bonusowy” prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej „Program Bonusowy” mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Sprzedaży Premiowej, nie później jednak niż w terminie do dwóch tygodni od zakończenia Programu Bonusowego r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: FIRANY Dorota Hałubek, ul.Sienkiewicza 18, 97-300 Piotrków Trybunalski, dopiskiem „REKLAMACJA”

Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i dokładny adres Konsumenta, ewentualnie nr telefonu kontaktowego,
  2. dokładny opis i powód reklamacji,
  3. podpis Konsumenta.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję powołaną przez Organizatora.

Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Konsumentów na podstawie niniejszego Regulaminu.

Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Konsument zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 01.03.2019.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 14 dni wcześniej poinformować uczestników Sprzedaży Premiowej ,,Programu Bonusowego” o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy konsument miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą sprzedażą premiową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby FIRANY Dorota Hałubek.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.