Regulaminy promocji

Promocja cenowa

Niniejszy regulamin stanowi modyfikację regulaminu sklepu internetowego www.malahit.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo.
Niniejszy regulamin daje możliwość Klientom sklepu www.malahit.pl zakupu produktów w sklepie internetowym www.malahit.pl po cenach niższych od cen
standardowych/katalogowych.
Produkty objęte niniejszą promocją będą oznaczane w sposób, który wskazuje ich cenę standardową/katalogową oraz cenę promocyjną.

Produkty będą obejmowane niniejszą promocją do wyczerpania zapasów lub do momentu odwołania promocji, co może nastąpić w każdym czasie bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie zamówień, w których miejsce dostawy znajduje się na obszarze Polski. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdzie regulamin sklepu internetowego www.malahit.pl.

Promocje nie ulegają łączeniu*
* „chyba, że regulamin danej promocji stanowi wyraźnie inaczej”.

 

 

 

Konkurs Patryk Wojciechowski

REGULAMIN KONKURSU MALAHIT “Patryk Wojciechowski”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
[Nazwa konkursu] 1.1. Konkurs (nazywany dalej „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: Konkurs Patryk Wojciechowski
[Organizator Konkursu]
1.2. Organizatorem Konkursu jest FIRANY Dorota Hałubek z siedzibą w Piotrkowie Trybunalswkim, ul. Sienkiewicza 18, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 7251258296,
REGON 471704160 „Organizatorem”.
[Cele Konkursu]
1.3. Celem Konkursu jest promocja marki Malahit.pl należącej do Organizatora.
[Zasięg Konkursu]
1.4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie będą mieć jedynie osoby pełnoletnie posiadające konto na portalu Facebook i lub Instagram. Konkurs promowany będzie za pośrednictwem Facebooka Malahit dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/malahitpl/ (dalej jako „Facebook Malahit”).
[Czas trwania Konkursu]
1.5. Konkurs rozpocznie się w dniu 06.11.2018 i potrwa do dnia 17.12.2018 (do godziny 23:59). O zachowaniu terminu do zgłoszenia udziału w Konkursie decyduje data rejestracji zgłoszenia na serwisie Facebook.
[Uczestnicy Konkursu]
1.6. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.ust.1 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) posiadających konta profilowe na portalu Facebook.
[Regulamin]
1.7. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na profilu Malahit Facebooku w zakładce „notatki”.
1.8. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
2.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem:
pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,
innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu,
osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. A) – B) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
3. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
3.1. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest oznaczenie minimum 1 znajomego i opisanie w kreatywny sposób co może być nagrodą w Konkursie.
3.2. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści, które mogłyby:
● zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
● naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności,
● posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
● pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub
● naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
3.3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wyboru najlepszych Zgłoszeń konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), w składzie co najmniej 3-osobowym, składającym się z reprezentantów Organizatora.
3.5. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych, najbardziej kreatywnych odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
3.6. Komisja Konkursowa wyłoni 1 osobę, która zostanie laureatem Konkursu (dalej „Laureat”).
3.7. Wybór najciekawszych odpowiedzi konkursowych nastąpi najpóźniej do dnia 18.12.2018.
3.8. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną opublikowane w komentarzu pod wpisem konkursowym lub przekazane Laureatom w formie wiadomości prywatnej na Facebooku najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wyboru Laureatów.
4. NAGRODY
4.1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla Laureata, którego praca została wyłoniona przez Komisję Konkursową.
4.2.. Nagrodę dla Laureata stanowią:
– 1 egzemplarz produktu zaprojektowanego przez Patryka Wojciechowskiego
4.3.. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
4.4.. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
4.5. Każdy Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie przekazania nagrody, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wyboru potencjalnych Laureatów zgodnie z punktem 3.8. Regulaminu. Informacja ta zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym.
4.6. W treści powiadomienia o wygranej w Konkursie potencjalni Laureaci zostaną poproszeni o podanie Organizatorowi: imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, e-maila, nr PESEL oraz adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który przesłana ma zostać nagroda, oraz ewentualnie także innych danych niezbędnych dla realizacji przez Organizatora obowiązku wskazanego w pkt 4.12 lub pkt 6. niniejszego Regulaminu. Organizator nie będzie doręczał przesyłek (nagród) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.7. Potencjalny Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi dane osobowe, o których mowa w pkt. 4.6. powyżej w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przesłania mu wiadomości, o której mowa w pkt. 4.6. Regulaminu. Nie przesłanie powyższych danych we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie powoduje utratę prawa do nagrody przez Laureata.
4.8. W przypadku utraty prawa do nagrody, nagroda, do której prawa zostały pozostaje własnością Organizatora.
4.9. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 4.6. Regulaminu.
4.10. Przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia poinformowania Laureata o wygranej w Konkursie, pod warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 4.6. Regulaminu, nie później jednak niż do dnia 30.12.2018.
4.11. W razie niemożności dostarczenia Laureatowi nagrody z powodu podania przez Laureata błędnego adresu, po ponownej podjętej przez Organizatora bezskutecznej próbie uzyskania poprawnego adresu, Laureat traci prawo do nagrody.
5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłana przez niego Fotografia lub tekst (komentarz) jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik jako autor tekstu lub Fotografii posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie i pokrewne do odpowiedzi.
5.2. Z chwilą zamieszczenia komentarza pod postem konkursowym na Facebooku Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania z komentarza lub Fotografii wraz z ich opisaniem imieniem i nazwiskiem lub innym oznaczeniem Uczestnika (licencja niewyłączna) w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać z odpowiedzi i na następujących polach eksploatacji:
● utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśmie światłoczułej, magnetycznej, celuloidowej, nośnikach cyfrowych – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Discach, płytach MP3, kliszy fotograficznej, płycie analogowej, dysku optycznym, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,
● zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,
● wprowadzanie do pamięci komputera,
● wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych,
● tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,
● publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
● wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów, oraz rozpowszechnianie (publikacja) w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet; rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora (w tym www.malahit.pl), na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (w tym w serwisach: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Tumblr, YouTube, Snapchat, Vine.co); udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnych; a także swobodne linkowanie (odsyłanie)
– strona internetowa dostępna pod adresem: www.malahit.pl
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w Czasie trwania Konkursu, najpóźniej jednak do dnia 17.12.2018.
6.2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
6.3. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na jego podany w Regulaminie adres, w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@malahit.pl lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
6.4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej lub elektronicznej. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. DANE OSOBOWE
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.
7.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: dane wskazane w pkt 4.6. niniejszego Regulaminu.
7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji – odbywa się w oparciu p art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu oraz miejsca zamieszkania na Instagramie lub Facebooku jeżeli zostanie Laureatem.
7.6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie 1.2. Regulaminu.
7.7. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7.8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa od Organizatora, w szczególności podmioty przetwarzające dane w imieniu i na zlecenie Organizatora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (w szczególności w związku z obsługą kadrowo-płacową, IT itp.) lub podmioty, którym dane udostępniono po uzyskaniu stosownej zgody Uczestnika.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
8.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres kontakt@malahit.pl Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Organizatora. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność ich wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Instagramie oraz przekazana w drodze wiadomości prywatnej w ramach portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
8.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zostań Ambasadorką Como Milano

REGULAMIN KONKURSU MALAHIT Zostań Ambasadorką Como Milano

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
[Nazwa konkursu] 1.1. Konkurs (nazywany dalej „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: Zostań Ambasadorką Como Milano
[Organizator Konkursu]
1.2. Organizatorem Konkursu jest FIRANY Dorota Hałubek z siedzibą w Piotrkowie Trybunalksim, ul.Sienkiewicza 18, 97-300 Piotrków Trybunalski NIP: 7251258296,
REGON: 471704160 „Organizatorem”.
[Cele Konkursu]
1.3. Celem Konkursu jest promocja marki Malahit.pl należącej do Organizatora.
[Zasięg Konkursu]
1.4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie będą mieć jedynie osoby pełnoletnie posiadające konto na portalu Facebook i lub Instagram. Konkurs promowany będzie za pośrednictwem Facebooka Malahit dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/malahitpl/ (dalej jako „Facebook Malahit”).
[Czas trwania Konkursu]
1.5. Konkurs rozpocznie się w dniu 16.11.2018 i potrwa do dnia 24.12.2018 (do godziny 23:59). O zachowaniu terminu do zgłoszenia udziału w Konkursie decyduje data rejestracji zgłoszenia na serwisie Facebook.
[Uczestnicy Konkursu]
1.6. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.ust.1 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) posiadających konta profilowe na portalu Facebook.
[Regulamin]
1.7. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na https://malahit.pl/regulaminy-promocji/
1.8. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
2.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem:
pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,
innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu,
osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. A) – B) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
3. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
3.1. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu
Wykonanie stylizacji na lakierach hybrydowych Como Milano
Udostępnienie i polubienie posta konkursowego
Polubienie i obserwowanie Fan Page @malahitpl na Facebook
Zaproszenie minimum 3 koleżanki poprzez oznaczenie ich pod postem
Wstawienie zdjęcia stylizacji w komentarzu pod postem konkursowym, z widoczną buteleczką Como Milano

3.2. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści, które mogłyby:
● zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
● naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności,
● posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
● pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub
● naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
3.3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wyboru najlepszych Zgłoszeń konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), w składzie co najmniej 3-osobowym, składającym się z reprezentantów Organizatora.
3.5. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych, najbardziej kreatywnych odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
3.6. Komisja Konkursowa wyłoni 1 osobę, która zostanie laureatem Konkursu (dalej „Laureat”).
3.7. Wybór najciekawszych odpowiedzi konkursowych nastąpi najpóźniej do dnia 07.01.2019.
3.8. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną opublikowane w komentarzu pod wpisem konkursowym lub przekazane Laureatom w formie wiadomości prywatnej na Facebooku najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wyboru Laureatów.
4. NAGRODY
4.1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla Laureata, którego praca została wyłoniona przez Komisję Konkursową.
4.2.. Nagrodę dla Laureata stanowią:
– 5 dowolnych kosmetyków ze sklepu malahit.pl wybranych wcześniej przez uczestnika
4.3.. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
4.4.. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
4.5. Każdy Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie przekazania nagrody, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wyboru potencjalnych Laureatów zgodnie z punktem 3.8. Regulaminu. Informacja ta zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym.
4.6. W treści powiadomienia o wygranej w Konkursie potencjalni Laureaci zostaną poproszeni o podanie Organizatorowi: imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, e-maila, nr PESEL oraz adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który przesłana ma zostać nagroda, oraz ewentualnie także innych danych niezbędnych dla realizacji przez Organizatora obowiązku wskazanego w pkt 4.12 lub pkt 6. niniejszego Regulaminu. Organizator nie będzie doręczał przesyłek (nagród) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.7. Potencjalny Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi dane osobowe, o których mowa w pkt. 4.6. powyżej w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przesłania mu wiadomości, o której mowa w pkt. 4.6. Regulaminu. Nie przesłanie powyższych danych we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie powoduje utratę prawa do nagrody przez Laureata.
4.8. W przypadku utraty prawa do nagrody, nagroda, do której prawa zostały pozostaje własnością Organizatora.
4.9. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 4.6. Regulaminu.
4.10. Przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia poinformowania Laureata o wygranej w Konkursie, pod warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 4.6. Regulaminu, nie później jednak niż do dnia 30.01.2019.
4.11. W razie niemożności dostarczenia Laureatowi nagrody z powodu podania przez Laureata błędnego adresu, po ponownej podjętej przez Organizatora bezskutecznej próbie uzyskania poprawnego adresu, Laureat traci prawo do nagrody.
5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłana przez niego Fotografia lub tekst (komentarz) jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik jako autor tekstu lub Fotografii posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie i pokrewne do odpowiedzi.
5.2. Z chwilą zamieszczenia komentarza pod postem konkursowym na Facebooku Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania z komentarza lub Fotografii wraz z ich opisaniem imieniem i nazwiskiem lub innym oznaczeniem Uczestnika (licencja niewyłączna) w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać z odpowiedzi i na następujących polach eksploatacji:
● utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśmie światłoczułej, magnetycznej, celuloidowej, nośnikach cyfrowych – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Discach, płytach MP3, kliszy fotograficznej, płycie analogowej, dysku optycznym, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,
● zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,
● wprowadzanie do pamięci komputera,
● wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych,
● tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,
● publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
● wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów, oraz rozpowszechnianie (publikacja) w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet; rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora (w tym www.malahit.pl), na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (w tym w serwisach: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Tumblr, YouTube, Snapchat, Vine.co); udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnych; a także swobodne linkowanie (odsyłanie)
– strona internetowa dostępna pod adresem: www.malahit.pl
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w Czasie trwania Konkursu, najpóźniej jednak do dnia 24.12.2018.
6.2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
6.3. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na jego podany w Regulaminie adres, w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@malahit.pl lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
6.4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej lub elektronicznej. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. DANE OSOBOWE
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.
7.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: dane wskazane w pkt 4.6. niniejszego Regulaminu.
7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji – odbywa się w oparciu p art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu oraz miejsca zamieszkania na Instagramie lub Facebooku jeżeli zostanie Laureatem.
7.6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie 1.2. Regulaminu.
7.7. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7.8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa od Organizatora, w szczególności podmioty przetwarzające dane w imieniu i na zlecenie Organizatora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (w szczególności w związku z obsługą kadrowo-płacową, IT itp.) lub podmioty, którym dane udostępniono po uzyskaniu stosownej zgody Uczestnika.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
8.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres kontakt@malahit.pl Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Organizatora. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność ich wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Instagramie oraz przekazana w drodze wiadomości prywatnej w ramach portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
8.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.